Kurumsal İlişkiler Komisyonu İstanbul İl Dernekler Müdürü’nü ziyaret etti

MÜSİAD Kurumsal İlişkiler Komisyonu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Av. Kerim Altıntaş başkanlığında, Komisyon Başkan Yardımcısı Vahit Kaya, Komisyon Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Niyazi Gür, Genç MÜSİAD Kurumsal İlişkiler Birimi Başkanı A. Faruk Yamankaradeniz ve MÜSİAD Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Ferda Ankun’un katılımlarıyla 12 Eylül 2017 Salı günü İstanbul İl Dernekler Müdürü Ömer Okumuş’u ziyaret etti.

Ziyarette MÜSİAD ve İstanbul il Dernekler Müdürlüğü arasında yapılabilecek işbirlikleri ve projeler üzerinde istişare edildi. Ömer Okumuş, İl Müdürlüğünün görevlerinin, dernek ve birliklerin kuruluş iş ve işlemlerini izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek, Derneklerin, izne tabi kelimeleri kullanma talepleri ile ilgili yazışmalarını yapmak, Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılma talepleri ile ilgili yazışmaları yapmak, Dernek ve birliklerin amaç ve faaliyet alanlarına göre tasnifini yapmak, Dernek ve birliklerin faaliyetleri ve üyeleri hakkında ilgili kuruluşlarla koordineli çalışma yapmak, Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek, Dernek ve birliklerin tüzel kişiliğinin sona ermesi ve tasfiyesi ile ilgili işlemleri yürütmek, Derneklerin yurtdışından sağlayacağı ayni ve nakdi yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek, Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar şikâyet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre yapılan faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak, Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak. 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek,

Siyasi parti ve sendikalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, İlgili mevzuatta belirtilen görevler ile Valilik tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak olduğunu söyledi. Ömer Okumuş, derneklerde STK bilincinin geliştirilmesine yönelik, kaliteli ve katma değer sağlayıcı hizmetleri arttırmak için derneklere yol haritası olma niteliğinde yakın zamanda Sertifikalı Eğitim Programları düzenleyeceklerini ifade etti.